Gebiedsontwikkeling Vroondaal

Sinds 2013 ben ik werkzaam als interim gebiedsontwikkelaar voor Grondexploitatie maatschappij Vroondaal. Een samenwerking tussen gemeente Den Haag, Synchroon en BPD.

De oorspronkelijke visie was om een villawijk te creëren van 1.000 villa’s met de verkoop van kavels vanaf 600 m2 (start 2004). In 2013 is door marktomstandigheden besloten een andere koers te varen. In het bestemmingsplan kwam ruimte voor een gevarieerder aanbod van rij- en twee onder een kapwoningen. Naast kavelverkoop werd een groot deel van de gronden bestemd voor projectmatige woningbouw, uitgegeven aan ontwikkelaars.

Bij aanvang (in 2013) is een duidelijke strategie gekozen voor de deelgebieden die projectmatig ontwikkeld zouden worden. Er zijn randvoorwaarden gesteld aan het ontwerp van de openbare ruimte en architectuur, met als doel, een eenduidige wijk te ontwikkelen met een sterke identiteit passend binnen de randvoorwaarden van de grondexploitatie.

Nu in 2023 is een groot deel van het gebied (deelgebieden Vroondaal Zuid, Hofstedepark en Westmadepark) bebouwd en woonrijp gemaakt. Vroonvaart, het laatste deelgebied, wordt de komende maanden bouwrijp gemaakt om in fases in verkoop te brengen en verder te kunnen ontwikkelen.

Als gebiedsontwikkelaar verricht ik (in samenwerking met mensen van diverse organisaties die betrokken zijn bij deze gebiedsontwikkeling, zoals de gemeente Den Haag (diverse specialisten vanuit de afdelingen DSO, DSB en de beheerders Loosduinen), BGSV, Waalpartners en ontwikkelaars BPD en Synchroon) de volgende werkzaamheden:

  • Begeleiden tot stand komen van ruimtelijke kaders (plan openbare ruimte, beeldkwaliteitsplan per deelgebied.
  • Begeleiden van een nieuwe marketing strategie & gebiedspositionering.
  • Ontwikkeling en verkoop van kavels (haalbaarheidsstudies en contracten).
  • Begeleiden van ontwikkelingspartijen en het toetsen van bouw- verkavelingsplannen.
  • Begeleiden tot stand komen van inrichtingsplannen openbare ruimte.
  • Jaarlijkse gebiedspromotie Vroondaal en benodigde communicatie richting bewoners en gesprekspartner stakeholders gebied (zoals bewoners, kindcentrum).
  • Begeleiden benodigde onderzoeken, processen (bodem, archeologie, ecologie, bestemmingsplan).
  • Begeleiden civieltechnische en ontwikkelplanteams per ontwikkel veld.
Website Vroondaal

    Persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gevraagde contact.